APOLLODWROU

BIBLIOQHKH.

b /.7 0Epeidh\ de\ Zeu\j e0genh/qh te/leioj, lamba/nei Mh=tin th\n70Wkeanou= sunergo/n, h4 di/dwsi Kro/nw? katapiei=n fa/rmakon, u9f' ou[ e0kei=noj a0nagkasqei\j prw=ton me\n e0cemei= to\n li/qon, e1peita tou\j pai=daj ou4j kate/pie: meq 0 w[n Zeu\j to\n pro\j Kro/non kai\ Tita=naj e0ch/negke po/lemon. maxome/nwn de\ au0tw=n e0niautou\j de/ka h9 Gh= tw=? Dii\ e1xrhse th\n ni/khn, tou\j katatartarwqe/ntaj a2n e1xh? summa/xouj: o9 de\ th\n frourou=san au0tw=n ta\ desma\ Ka/mphn a0poktei/naj e1luse. kai\ Ku/klwpej to/te Dii\ me\n dido/asi bronth\n kai\ a0straph\n kai\ kerauno/n, Plou/twni de\ kune/hn, Poseidw=ni de\ tri/ainan: oi9 de\ tou/toij o9plisqe/ntej kratou=si Tita/nwn, kai\ kaqei/rcantej au0tou\j e0n tw=? Tarta/rw? tou\j e9kato/gxeiraj kate/sthsan fu/lakaj. au0toi\ de\ diaklhrou=ntai peri\ th=j a0rxh=j, kai\ lagxa/nei Zeu\j me\n th\n e0n ou0ranw=? dunastei/an, Poseidw=n de\ th\n e0n qala/ssh?, Plou/twn de\ th\n e0n73Aidou.

 

 

II. 1. Toen Zeus volwassen was geworden, nam hij Metis, de dochter van Oceanus, als medewerkster. Zij geeft Kronos een middel te slikken, waardoor hij wordt gedwongen eerst de steen uit te braken, en daarna de kinderen, die hij had opgeslokt. Met hen voerde Zeus oorlog tegen Kronos en de Titanen. Toen zij tien jaren vochten, voorspelde de Aarde de overwinning aan Zeus, als hij degenen, die in de Tartarus waren geworpen als bondgenoten had. Zeus doodde Campe, die hun boeien bewaakte, en maakte hen los. Dan geven de Cyclopen aan Zeus donder en onweer en bliksem, aan Pluto een helm en aan Poseidon een drietand. Daarmee gewapend overmeesterden zij de Titanen, sloten hen op in de Tartarus en stelden de Honderdarmigen aan als bewakers. Zelf loten zij om de heerschappij. Zeus loot de macht in de hemel, Poseidon die in de zee en Pluto de macht in de Hades.

 

 

'Ege/nonto de\ Tita/nwn e1kgonoi7'Wkeanou= me\n kai\ Thqu/oj 'Wkeani/dej, 'Asia Stuc7'Hle/ktra Dwri\j Eu0ronomh7'Amfitri/th Mh=tij, Koi/ou de\ kai\ Foi/bhj7'Asteri/a kai\ Lhtw/,79Uperi/onoj de\ kai\ Qei/aj 'Hw\j73Hlioj Selh/nh, Krei/ou de\ kai\ Eu0rubi/aj th=j Po/ntou 'Astrai=oj Pa/llaj Pe/rshj,...

 

 

II. 2. De nakomelingen van de Titanen waren: van Oceanus en Tethys: de Oceaniden: Asia, Styx, Electra, Doris, Eurynome, Amphitrite en Metis; van Coeus en Phoebe: Asteria en Leto; van Hyperion en Theia: Eos - de Dageraad, Helios - de Zon en Selene - de Maan; van Crius en Eurybia, de dochter van Pontus - de Zee: Astraeus, Pallas en Perses; ...

 

 

'Iapetou= de\ kai\ 'Asi/aj71Atlaj, o4j e1xei toi=j w1moij to\n ou0rano/n, kai\ Promhqeu\j kai\ 'Epimhqeu\j kai\ Menoi/tioj, o4n keraunw/saj e0n th=? titanomaxi/a? Zeu\j katetarta/rwsen.

 

 

II. 3. ... van Iapetus en Asia: Atlas, die de hemel op zijn schouders heeft, en Prometheus, en Epimetheus, en Menoetius, die in het Titanengevecht door Zeus met de bliksem werd getroffen en naar de Tartarus gestuurd.

 

 

e0ge/neto de\ kai\ Kro/nou kai\ Filu/raj Xei/rwn difuh\j Ke/ntauroj, 'Hou=j de\ kai\ 'Astrai/ou a1nemoi kai\ a1stra, Pe/rsou de\ kai\ 'Asteri/aj79Eka/th, Pa/llantoj de\ kai\ Stugo\j Ni/kh Kra/toj Zh=loj Bi/a.

 

 

II. 4. Nakomeling van Kronos en Philyra was Chiron, een tweestaltige Centaur; van Eos - de Dageraad en Astraeus: de winden en sterren; van Perses en Asteria: Hecate; van Pallas en Styx: Nike - de Overwinning, Kratos - de Heerschappij, Zelos - de Wedijver en Bia - het Geweld.

 

 

to\ de\ th=j Stugo\j u3dwr e0k pe/traj e0n 73Aidou r9e/on Zeu\j e0poi/hsen o3rkon, tau/thn au0th=? timh\n didou\j a0nq' w[n au0tw=? kata\ Tita/nwn meta\ tw=n te/knwn sunema/xhse.

 

 

II. 5. Zeus liet eden voortaan zweren bij het water van de Styx, dat uit een rots in de Hades stroomt. Hij gaf haar die eer als beloning, dat zij met haar kinderen aan zijn kant had meegevochten tegen de Titanen.

 

 

Po/ntou de\ kai\ Gh=j Fo/rkoj Qau/maj Nhreu\j Eu0rubi/a Khtw/. Qau/mantaj me\n ou]n kai\ 'Hle/ktraj7]Irij kai\ a3rpuiai, 'Aellw\ kai\ 'Wkupe/th, Fo/rkou de\ kai\ Khtou=j Forki/dej kai\ Gorgo/nej, peri\ w[n e0rou=men o3tan ta\ kata\ Perse/a le/gwmen, ...

 

 

II. 6. Van Pontus - de Zee en de Aarde: Phorcus, Thaumas, Nereus, Eurybia en Ceto. Dan, van Thaumas en Electra: Iris en de Harpijen, AŽllo en Ocypete; en van Phorcus en Ceto de Phorciden en Gorgonen, over welke wij zullen spreken, wanneer wij het over Perseus hebben.

 

 

... Nhre/wj de\ kai\ Dwri/doj Nhrhi/dej, w[n ta\ o0no/mata Kumoqo/h Speiw\ Glaukono/mh Nausiqo/h79Ali/h, 0Eratw\ Saw\70Amfitri/th Eu0ni/kh Qe/tij, Eu0lime/nh70Agau/h Eu0dw/rh Dwtw\ Fe/rousa, Gala/teia70Aktai/h Pontome/dousa79Ippoqo/h Lusia/nassa, Kumw\70Hio/nh79Alimh/dh Plhcau/rh Eu0kra/nth, Prwtw\ Kaluyw\ Pano/ph Krantw\ Neo/mhrij,7 9Ippono/h 70Ia/neira Poluno/mh Au0tono/h Meli/th, Diw/nh Nhsai/h Dhrw\ Eu0ago/rh Yama/qh, Eu0mo/lph 70Io/nh Duname/nh Khtw\ Limnw/reia.

 

 

II. 7. Van Nereus en Doris de NereÔden, van wie de namen zijn: Cymothoe, Speio, Glauconome, Nausithoe, Halie; Erato, Sao, Amphitrite, Eunice, Thetis; Eulimene, Agaue, Eudore, Doto, Pherusa; Galateia, Actaea, Pontomedusa, Hippothoe, Lysianassa; Cymo, Eione, Halimede, Plexaure, Eucrante; Proto, Calypso, Panope, Cranto, Neomeris; Hipponoe, Ianeira, Polynome, Aotonoe, Melite; Dione, Nesaea, Dero, Euagore, Psamathe; Eumolpe, Ione, Dynamene, Ceto en Limnoreia.