Alfabetische lijst van stamtijden

abício abieci abiectus abícere afwerpen, wegwerpen
aboleo abolevi aboletus abolêre afschaffen
abrípio abripui abreptus abrípere wegrukken
accípio accepi acceptus accípere aannemen, ontvangen
adipiscor adeptus sum   adipisci verkrijgen
affligo afflixi afflictus afflígere teisteren
ago egi actus ágere (voort)drijven, (be)handelen
allício allexi allectus allícere aanlokken
alo alui altus álere voeden, grootbrengen
aperio aperui apertus aperire openen
apparet apparuit - apparêre blijken
arcésso arcessivi arcessitus arcéssere ontbieden
ardeo arsi arsus ardêre in brand staan
aspício aspexi aspectus aspícere aanschouwen
assentior assensus sum   assentiri instemmen met, bijvallen
audio audivi auditus audire horen
augeo auxi auctus augêre vermeerderen
cádo cecidi (casus) cádere vallen
caédo cecidi caesus caédere vellen, doden
cápio cepi captus cápere nemen
cárpo carpsi carptus cárpere plukken
caveo cavi cautus cavêre oppassen, zich hoeden voor
cédo cessi cessus cédere gaan, wijken
claúdo clausi clausus claúdere sluiten
cognosco cognovi cognitus cognóscere vernemen, leren kennen
cógo coegi coactus cógere samenbrengen, dwingen
colo colui cultus cólere bebouwen, verzorgen, vereren
comperio comperi compertus comperire bevinden, vernemen
concútio concussi concussus concútere hevig schokken
cóndo condidi conditus cóndere stichten; (ver)bergen
confício confeci confectus confícere voltooien
confiteor confessus sum   confiteri bekennen
constituo constitui constitutus constitúere vaststellen, besluiten
consulo consului consultus consúlere raadplegen
conténdo contendi contentus conténdere zich inspannen, marcheren, strijden
crédo credidi creditus crédere geloven; toevertrouwen
crésco crevi cretus créscere groeien
cúpio cupivi cupitus cúpere begeren, verlangen
decérno decrevi decretus decérnere besluiten
deféndo defendi defensus deféndere verdedigen
defleo deflevi defletus deflêre bewenen
deleo delevi deletus delêre verwoesten
díco dixi dictus dícere zeggen
dísco didici - díscere leren
divído divisi divisus divídere verdelen
do dedi datus dare geven
dúco duxi ductus dúcere leiden, voeren
édo edi esus édere eten
elício elicui elicitus elícere uitlokken
émo emi emptus émere kopen
(sum) fui - esse zijn
expallésco expallui - expalléscere verbleken
experior expertus sum   experiri op de proef stellen, ervaren
expleo explevi expletus explêre vervullen, (dorst) lessen
fácio feci factus fácere maken, doen
fateor fassus sum   fateri bekennen
fero tuli latus ferre dragen, brengen
flúo fluxi - flúere vloeien, stromen
fódio fodi fossus fódere graven
frango fregi fractus frángere breken
fúgio fugi fugitus fúgere vluchten
fúndo fudi fusus fúndere gieten; verslaan
fungor functus sum   fungi verrichten, waarnemen
gero gessi gestus gérere voeren (oorlog), dragen
haurio hausi haustus haurire scheppen, putten
iaceo iacui - iacêre liggen
iácio ieci iactus iácere werpen
incéndo incendi incensus incéndere in brand steken
iubeo iussi iussus iubêre bevelen
iúngo iunxi iunctus iúngere verbinden
iuvo iuvi iutus iuvare helpen
labor lapsus sum   labi vallen, glijden
lavo lavi lautus (lavaturus) lavare wassen
légo legi lectus légere lezen; verzamelen
loquor locutus sum   loqui spreken
lúdo lusi lusus lúdere spelen
maneo mansi mansus manêre blijven
mereor meritus sum   mereri verdienen
metior mensus sum   metiri meten
misereor miseritus sum   misereri medelijden hebben
mítto misi missus míttere sturen, laten gaan
moveo movi motus movêre bewegen
nascor natus sum   nasci geboren worden
obliviscor oblitus sum   oblivisci vergeten
obtineo obtinui obtentus obtinêre verkrijgen
occído occidi occisus occídere doden
operio operui opertus operire bedekken
ordior orsus sum   ordiri beginnen, op touw zetten
orior ortus sum   oriri ontstaan, opgaan
pário peperi partus párere voortbrengen, verwerven
patefácio patefeci patefactus patefácere open maken, openen
péllo pepuli pulsus péllere (ver)drijven
pendeo pependi pensus pendêre hangen
péto petivi petitus pétere trachten te bereiken, nastreven, vragen
polliceor pollicitus sum   polliceri beloven
póno posui positus pónere leggen, plaatsen, zetten
proficiscor profectus sum   proficisci vertrekken
quaéro quaesivi quaesitus quaérere zoeken; vragen
quátio - quassus quátere schokken, schudden
queror questus sum   queri (be)klagen
rápio rapui raptus rápere grijpen, roven
relínquo reliqui relictus relínquere verlaten, achterlaten
reor ratus sum   reri menen
reperio repperi repertus reperire vinden
respondeo respondi responsus respondére antwoorden
rideo risi risus ridêre lachen
rúmpo rupi ruptus rúmpere (door)breken
saepio saepsi saeptus saepire omheinen
salio salui saltus salire springen
sancio sanxi sanctus sancire heiligen, bekrachtigen
sápio sapi(v)i - sápere wijs zijn
scríbo scripsi scriptus scríbere schrijven
seco secui sectus (secaturus) secare snijden
sedeo sedi sessus sedêre zitten
sentio sensi sensus sentire voelen, (be)merken
sepelio sepelivi sepultus sepelire begraven
sequor secutus sum   sequi volgen
sero sevi satus sérere zaaien
sero serui sertus sérere rijgen
sólvo solvi solutus sólvere losmaken; betalen
statuo statui statutus statúere vaststellen, besluiten
sto steti status stare staan
suadeo suasi suasus suadêre aanraden
sumo sumpsi sumptus súmere (op)nemen
súrgo surrexi surrectus súrgere opstaan
tango tetigi tactus tángere aanraken
tego texi tectus tégere bedekken
tendo tetendi tentus téndere spannen
teneo tenui tentus tenêre houden

terreo

terrui territus terrêre bangmaken
texo texui textus téxere weven
tollo sustuli sublatus tóllere opheffen, aanheffen
trado tradidi traditus trádere overhandigen, overleveren
tueor (tutatus sum)   tueri beschermen
ulciscor ultus sum   ulcisci (zich) wreken
utor usus sum   uti gebruiken, hebben tot
veho vexi vectus véhere vervoeren
venio veni ventus venire komen
vereor veritus sum   vereri vrezen
verto verti versus vértere keren, wenden
veto vetui vetitus vetare verbieden
video vidi visus vidêre zien
vincio vinxi vinctus vincire boeien
vínco vici victus víncere overwinnen
víso visi - vísere gaan zien, bezoeken
vivo vixi (victus) vívere leven
voco vocavi vocatus vocare roepen