XLIII.

Herhaling: aci en
gebruik van de naamvallen

Leer eerst de volgende woorden:

adhuc : (tot) nog (toe)
aestivus : zomer-
beatus : gelukkig
duo : twee
fatigare : afmatten
frequentare : druk bezoeken
iamdiu : allang
paene : bijna
peregrinus : vreemd(eling)
quattuor : vier
quidem ... sed : weliswaar ... maar
rursus : wederom, weer
statim: terstond
vastus : ontzaglijk
vexare : kwellen, folteren
vitâ cédere : sterven
vulnerare : (ver)wonden
vulnus, vulneris (n) : wond

Onthoud de woorden door associatie:
adhuc > ?
aestivus > ?
beatus > Beatrix
duo > duo
fatigare > ?
frequentare > frequent
iamdiu > iam = al; diu = lang
paene > peninsula (= bijna een eiland, schiereiland)
peregrinus > pelgrim
quattuor > quattre (fa)
quidem ... sed > ?
rursus > ?
statim > stare
vastus > vast (en)
vexare > vex (en)
vitâ cédere > lett. uit het leven weggaan
vulnerare > vulnerable (en)
vulnus > vulnerare

 

Oefening 1 :
Vertaal de volgende zinnen (aci):

1. Apparebat uxorem eius liberis orbatam iam vita cessisse.
2. Necesse est hanc orationem statim in contione haberi.
3. Dolemus corpus huius militis vulneribus saevis vexari.
4. Non credimus Romam a Poenis mox expugnatum iri.
5. Audiveramus eos per silvas erravisse neque viam reperire potuisse.
6. Fama est utramque casam et paene totum stabulum e flammis servata esse.
7. Iuvat me vos in templo Iunonis fuisse vaccamque deae immolavisse.
8. Refert Gallorum legatos mox in castris Romanis futuros esse.
9. Gaudemus clara castrorum lumina ab equitibus fatigatis mox visum iri.
10. Constat villam ab eo nuper emptam parvam quidem, sed amoenam esse.

Kijk na: KLIK HIER.

 

Herhaling van de naamvallen

De nominativus fungeert als:
1. subject - onderwerp: Puella rosas carpit. Het meisje plukt rozen.
2. predikaatsnomen - naamwoordelijk deel van het gezegde (bij koppelwerkwoorden): servus beatus est. De slaaf is gelukkig.

De genitivus fungeert op twee manieren:
1. possessivus - bezit: Casa avunculi pulchra est. Het huis van oom is mooi.
2. partitivus = deel van groter geheel: Poculum vini mihi da! Geef mij een beker wijn!

De dativus fungeert als:
1. indirect object - meewerkend voorwerp: Puellis dona damus. Wij geven (aan) de meisjes geschenken.
2. possessivus - bezit: Mihi casa pulchra est. Ik heb een mooi huis.

De accusativus fungeert als:
1. direct object - lijdend voorwerp: Puella rosas carpit. Het meisje plukt rozen.
2. bepaling: van richting, waarheen: Romam migrare. Naar Rome verhuizen.
3. bepaling: spatii, van tijdsduur: Quattuor annos captivus erat. Vier jaren lang was hij krijgsgevangene.

De ablativus fungeert als:
1. bepaling: instrumenti, waarmee: Gladio inimicum necavit. Hij doodde zijn vijand met het zwaard.
2. bepaling: sociativus, samen met wie: Cum avunculo ambulabo. Ik ga wandelen met oom.
3. bepaling: de handelende persoon / instantie / zaak bij passieve werkwoordsvormen: Germani frigore subito fatigantur. De Germanen worden door de plotselinge kou afgemat.
4. bepaling: separativus, waarvandaan: Galli e silvis fugiunt. De Galliërs vluchten uit de bossen.
5. bepaling: loci, plaats: Avus dormit in horto. Opa slaapt in de tuin.
6. bepaling: temporis, van tijd, wanneer: Quarto anno captivus liberatus est. In het vierde jaar is de gevangene bevrijd.

Oefening 2 :
Vertaal de volgende zinnen:

1. Multi nostrum linguas peregrinas discere desiderant, sed pauci perseverant.
2. Avunculo meo multa poetarum opera sunt; cras si vacabis, ea tibi monstrabo.
3. Hastis acutis pedites nostri Germanorum corpora vulneraverant.
4. Ex agris vastum in eorum oppido incendium vidimus.
5. Dominus cum in villa sua est, piger curisque liber esse solet.
6. Quinque annos in Italia habitabatis, sed sexto anno in Galliam migravistis.
7. Feminae cum puellis templum Iunonis rosis ornare solent.
8. Nautae, qui tempestatem timebant, quattuor horas navigia in flumine tenebant.
9. Rami populorum aspero autumni vento foliis iam nudati sunt.
10. In medio oppido templum Minervae fuit, quod, dum fuit, ab incolis peregrinisque frequentabatur; bello iamdiu deletum est.
11. Duo mihi avunculi sunt, quorum alter nauta est, alter agricola; utrumque feriis aestivis visere soleo.
12. Neptuno soli neque aliis diis piratae taurum immolaverunt.

13. Biennium nunc in schola fuistis neque adhuc studere potestis.
14. Ministri qui culpa vacabant, a domino irato terreri non potuerunt.
15. Galli e silvis fugantur et ab iratis equitibus nostris in agris caeduntur.

Kijk na: KLIK HIER.