Woordenlijst Grieks

Nederlands

 
a1gw drijven, voeren, brengen
a0qlhth/j atleet
a1nqrwpoj man, mens
a3rma wagen
   
bibli/on boek
   
genna/w baren, voortbrengen
gewrgo/j boer
gh= aarde
gi/gnomai worden
gignw/skw (leren) kennen
gumno/j, h/, o/n naakt
gunh/ vrouw
   
deino/j, h/, o/n verschrikkelijk, geducht
decio/j rechter, rechts
de/xomai ontvangen, krijgen
dida/skaloj leraar
dunato/j, h/, o/n machtig, krachtig, in staat tot
dw/ron geschenk
   
ei0mi zijn
e0rga/zomai werken
e1rgon werk
e1xw hebben
   
zw/nh gordel, ceintuur
   
h[lioj zon
   
qa/latta zee
qea/ godin
   
i3ppoj paard
i1soj gelijk
   
kako/j, h/, o/n slecht, lelijk
kalo/j, h/, o/n mooi
kanou=n mand
ko/rh meisje
ko/smoj orde; wereld
   
lagw/j konijn
lamba/nw pakken, krijgen
leuko/j, h/, o/n wit
lo/goj woord, gesprek, theorie
lu/ra lier
   
ma/xh gevecht
ma/xomai vechten
me/laj zwart
   
nh=soj, h9 eiland
ni/kh overwinning
   
ce/noj vreemdeling, gast
   
oi0ke/thj dienaar, huisslaaf
o9pli/thj hopliet, soldaat in wapenrusting
o3plon wapen
o9ra/w zien
o0rqo/j, h/, o/n rechtop, correct
ou0, ou0k, ou0xi/ niet
ou0rano/j hemel
ou[toj die, dat
   
pai=j, paido/j, o9, h9 kind
parqe/noj meisje, maagd
poihth/j dichter
poli/thj burger
polu/j veel
   
r9h/twr r(h)etor, redenaar
   
sofi/a wijsheid
sofo/j, h/, o/n wijs, verstandig
sw=ma, sw/matoj lichaam
   
ta/cij (volg)orde, opstelling
tij iemand (Let op: zonder accent!)
to/poj plaats
tre/fw voeden
tripouj drievoet
trofo/j, h9 voedster
tugxa/nw treffen, ontmoeten
   
u3pnoj slaap
   
fai/nw tonen, laten zien
fe/rw dragen, brengen
file/w houden van, beminnen
fi/loj, h/, o/n geliefd, lief, dierbaar
filosofi/a filosofie
fo/boj angst
   
xeir, xeiroj hand
xelw/nh schildpad
xro/noj tijd
   
yh=foj stemsteentje
yu/xh ziel
   
w]moj schouder
w3ra tijdsperiode: uur,seizoen