Les 3

De Olympische goden

In 1986 kwam er in Griekenland een serie postzegels uit, waarop de Olympische goden zijn afgebeeld. Hieronder vind je afbeeldingen van de hele serie.

Oefening 1
a. Kopieer de tabel naar WORD en vul hem verder in (leer typen met SPIonic).
b. Kopieer de tabel naar WORD, print hem uit en vul hem verder met de hand in (leer schrijven).

Naam in het Grieks
Naam in het Nederlands
AFRODITH Afrodite
A A...
A A...
A A...
A A...
D D...
H He...
H He...
E He...
E He...
P P...
Z Zeus

 Godin van de liefde, vliegt hier op een zwaan ...
God van de kunsten, vader van de Muzen, met een fraaie lier ...God van de oorlog, met helm en speer ...Godin van de jacht, met boog en hertje ...Godin van de wijsheid en de oorlog, met helm en speer,
met in haar linkerhand een uiltje, en een Gorgonenkop op haar harnas ...
Godin van de landbouw en de vruchtbaarheid,
in haar handen takken met vruchten (?) ...
God van het vuur en de techniek,
hier bezig een helm te hameren ...
Koningin van de goden, bewaakt het huwelijk en zorgt voor welstand ...De boodschapper van de goden, met vleugelhoed,
ook god van handelaren en dieven ...
De godin van de huiselijke haard ...De god van de zee, met drietand ...De oppergod, symbool van macht en rechtvaardigheid ...

Om te begrijpen hoe de verschillende goden tot elkaar in relatie staan, is de volgende stamboom zeker dienstig:

Ouranos, de Hemel, trouwde eerst met Gè, ook wel Gaia, de Aarde.
Zij kregen vele kinderen, de Titanen, van welke Kronos de machtigste was. Kronos trouwde met zijn zus Rhea.
Kronos en Rhea kregen zes kinderen. Zeus, de jongste, nam de macht over van zijn pa. Ook hij trouwde met zijn zus, met Hera. Met Hera had hij drie kinderen, maar Zeus had nog veel meer kinderen, bij vele andere godinnen en sterfelijke vrouwen ...

 

De Olympische goden zijn de goden, die met Zeus op de berg Olympos wonen.
Het betreft zijn broer Poseidon, zijn zussen Hera, Demeter en Hestia, en zijn kinderen Ares, Hephaistos, Apollo, Artemis, Afrodite, Athena en Hermes.
Hades, Zeus' broer en heerser van de onderwereld, woont in die onderwereld. Poseidon is vaak weg, op zee. Alle goden zijn trouwens vaak de hort op, Zeus zelf ook.
Er zijn nog meer goden en godinnen, die op de Olympos wonen, zoals Hebe. Andere goden komen er op visite, of worden uitgenodigd voor vergaderingen.

Oefening 2
De tekst hieronder is het begin van de Theogonie van Hesiodos.
Kopieer de Griekse tekst naar een WORD-document en print het.
Zet een streep onder de namen van de goden en schrijf die namen daarna op.

QEOGONIA

Mousa/wn7 (Elikwnia/dwn a)rxw/meq' 7a)ei/dein,
ai(/q7' (Elikw=noj e)/xousin o)/roj me/ga te za/qeo/n te
kai/ te peri\ krh/nhn i0oeide/a po/ss' a(paloi=sin
o)rxeu=ntai kai\ bwmo\n e)risqene/oj Kroni/wnoj.
...
u(mneu=sai Di/a t' ai)gi/oxon kai\ po/tnian (/Hrhn
)Argei/+hn, xruse/oisi pedi/loij e)mbebaui=an,
kou/rhn t' ai)gio/xoio Dio\j glaukw=pin )Aqh/nhn
Foi=bo/n t' )Apo/llwna kai\ 1Artemin i)oxe/airan
h)de\ Poseida/wna geh/oxon, e)nnosi/gaion,
kai\ Qe/min ai)doi/hn e(likoble/faro/n t' )Afrodi/thn
3Hbhn te xrusoste/fanon kalh/n te Diw/nhn,
Lhtw/ t0 0Iapeto/n te i)de\ Kro/non a)gkulomh/thn
9Hw= t' )He/lio/n te me/gan lampra/n te Selh/nhn
Gai=a/n t' )Wkeano/n te me/gan kai\ Nu/kta me/lainan
a)/llwn t' a)qana/twn i(ero\n ge/noj ai)e\n e)o/ntwn.
ai(/ nu/ poq' 7(Hsi/odon kalh\n e)di/dacan a)oidh/n,
a)/rnaj poimai/nonq' (Elikw=noj u(/po zaqe/oio.

Theogonie

Laten we beginnen te zingen van de Muzen van de Helikon, die de grote en heilige berg van de Helikon bewonen en met zachte voeten dansen rond de donkerpurperen bron en het altaar van de machtige zoon van Kronos. (...)
Zij bezingen aegisdragende Zeus en machtige Hera van Argos, die loopt op gouden sandalen, en de dochter van aegisdragende Zeus Athena met glanzende ogen, en Phoibos Apollo en pijlschietende Artemis en de aarde ophoudende Poseidon de aardschokker, en eerbiedwaardige Themis en Afrodite met snelle oogleden en Hebe met gouden krans en mooie Dione, en Leto en Japetos en Kronos met kromme plannen, en de Dageraad en de grote Zon en de stralende Maan en Aarde en de grote Oceaan en de zwarte Nacht en het heilig geslacht van de andere onsterfelijken die altijd zijn.
Zij nu leerden eens Hesiodos een mooi lied, terwijl hij zijn lammeren weidde onder de heilige Helikon.

Hésiodos, Theogonie, vers 1-4, 11-23
tekst bezorgd door Paul Mazon
© Belles Lettres
Vertaald door Kox Kollum. ©