Les 2

Bestudeer eerst goed de volgende zinnen, en maak dan de oefeningen!

9O a)qlhth_j a9lth=raj e1xei.
De atleet heeft halters / houdt halters vast.


Atleet met halters

9O dida/skaloj e1xei bibli/on .
De leraar heeft een boek.

9O gewrgo_v th_n gh=n e0rga/zetai.
De boer bewerkt het land.

9H ko/rh dw=ron e0n xeiri\ fe/rei.
Het meisje draagt een geschenk in haar hand.

9H gunh\ e0rga/zetai.
De vrouw werkt.

9O Zeu\j th_n 0Aqhna=n genna=?.
Zeus brengt Athena ter wereld.Athena wordt geboren uit het hoofd van Zeus.

9O7 4Hlioj a1gei to\ a3rma.
De zon drijft zijn wagen.

9H 0Afrodi/th kalh\ qea/ e0stin.
Afrodite is een mooie godin.Afrodite

Ou[toi oi9 i3ppoi me/lane/j ei0sin.
Die paarden zijn zwart.

Ai9 ko/rai kana= fe/rousin.
De meisjes dragen manden.

9O 9Hraklh=j to/n tou= 0Apo/llwnoj tri/poda lamba/nei.
Herakles pakt de drievoet van Apollo.

9H maxh\ deinh/ e)stin.
Het gevecht is verschrikkelijk.

3Ora th_n th=j Samoqra?/khj Ni/khn.
Zie de Nike (Overwinning) van Samothrace.De Nike van Samothrace (Louvre)

Oi9 oi0ke/tai to\n ce/non de/xontai.
De dienaren ontvangen de vreemdeling.

Ta\ o3pla e0n ta/cei e0sti/n.
De wapens zijn in orde.

9H pai=j lagw\n fe/rei.
Het kind / het meisje draagt een konijn.

9H 9Re/a tou= Kro/nou gunh/ e0stin.
Rhea is de vrouw van Kronos.

To_ tou= a0qlhtou= sw=ma gumno/n e0stin.
Het lichaam van de atleet is naakt.

9H trofo\j tre/fei to\n pai=da.
De voedster voedt het kind / het jongetje.

9H pai=j u3pnou e1tuxe.
Het kind / meisje viel in slaap (ontmoette slaap).

Gignw/skeij Swkra/thn to\n filo/sofon ;
Ken je de filosoof Sokrates?Sokrates

9H xelw/nh lu/ra e0ge/neto.
De schildpad werd een lier.

9O poli/thv yh=fon fe/rei tini/.
De burger stemt op iemand (brengt zijn stemsteentje voor iemand).

9H parqe/noj to\n w}mon fai/nei to\n decio/n.
Het meisje toont haar rechter schouder.

 

Oefening 1

Kopieer de tabel naar WORD en vul hem verder in (typen met SPIonic).
Kopieer de tabel naar WORD, print hem uit en vul hem verder met de hand in. Ook schrijven moet je leren!

HOOFDLETTERS kleine letters betekenis
... dida/skaloj ...
BIBLION ... ...
... gewrgo/j ...
AFRODITH ... ...
... parqe/noj ...
GUNH ... ...
... ko/rh ...
PAIS ... ...
... sw=ma ...
POLITHS ... ...

Oefening 2

Vul in, door te typen en / of te schrijven:

HOOFDLETTERS kleine letters betekenis
DWRON ... ...
HLIOS ... ...
ARMA ... ...
QEA ... ...
IPPOI ... ...
MAXH ... ...
OPLA ... ...
SWMA ... ...
TROFOS ... ...
XELWNH ... ...

Oefening 3

Zet om: schrijf en typ in hoofdletters:

a9lth=raj
bibli/on
e0rga/zetai
dw=ron
gunh/ 7
0Afrodi/th
de/xontai
fe/rei
filo/sofoj
lu/ra

Als je hier klikt, wordt een nieuw venster geopend, waar je de antwoorden vindt.