Alfabetische lijst van stamtijden

abício abieci abiectus abícere afwerpen, wegwerpen
aboleo abolevi aboletus abolêre afschaffen
abrípio abripui abreptus abrípere wegrukken
abstineo
abstinui
abstentus
abstinere
weghouden; zich onthouden van
abutor
abusus sum

abuti
gebruiken; misbruiken (+ abl.)
accidit
accidit

accídere
het gebeurt
accípio accepi acceptus accípere aannemen, ontvangen
accumbo
accubui
accubitus
accúmbere
gaan aanliggen
accurro
accurri
accursus
accúrrere
aan komen rennen
adipiscor adeptus sum   adipisci verkrijgen
adolésco
adolevi
adultus
adoléscere
opgroeien, volwassen worden
adorior
adortus sum

adoriri
aanvallen
affligo afflixi afflictus afflígere teisteren
ago egi actus ágere (voort)drijven, (be)handelen
allício allexi allectus allícere aanlokken
alo alui altus álere voeden, grootbrengen
amitto
amisi
amissus
amíttere
verliezen
animadverto
animadverti
animadversus
animadvértere
(op)merken
aperio aperui apertus aperire openen
apparet apparuit - apparêre blijken
arcésso arcessivi arcessitus arcéssere ontbieden
ardeo arsi arsus ardêre in brand staan
arguo
argui
argutus
argúere
duidelijk maken; beschuldigen
ascendo
ascendi
ascensus
ascéndere
beklimmen
aspício aspexi aspectus aspícere aanschouwen
assentior assensus sum   assentiri instemmen met, bijvallen
attingo
attigi
attactus
attíngere
aanraken, aanvallen
audio audivi auditus audire horen
augeo auxi auctus augêre vermeerderen
cádo cecidi (casus) cádere vallen
caédo cecidi caesus caédere vellen, doden
cápio cepi captus cápere nemen
cárpo carpsi carptus cárpere plukken
caveo cavi cautus cavêre oppassen, zich hoeden voor
cédo cessi cessus cédere gaan, wijken
censeo
censui
census
censere
beoordelen, menen
circumvenio
circumveni
circumventus
circumvenire
komen rondom, omsingelen
claúdo clausi clausus claúdere sluiten
cognosco cognovi cognitus cognóscere vernemen, leren kennen
cógo coegi coactus cógere samenbrengen, dwingen
colo colui cultus cólere bebouwen, verzorgen, vereren
como
compsi
comptus
cómere
kammen, opmaken
comperio comperi compertus comperire bevinden, vernemen
compleo
complevi
completus
complere
vullen
compono
composui
compositus
compónere
samenstellen, ordenen
concedo
concessi
concessus
concédere
weggaan, wijken, toegeven
concútio concussi concussus concútere hevig schokken
cóndo condidi conditus cóndere stichten; (ver)bergen
confício confeci confectus confícere voltooien
confiteor confessus sum   confiteri bekennen
conscribo
conscripsi
conscriptus
conscríbere
lichten, werven
consenesco
consenui

consenéscere
oud worden
consido
consedi
consessus
consídere
gaan zitten
consisto
constiti
constitus
consístere
gaan staan, blijven staan
constituo constitui constitutus constitúere vaststellen, besluiten
consuesco
consuevi
consuetus
consuéscere
gewennen aan
consulo consului consultus consúlere raadplegen
contemno
contempsi
contemptus
contémnere
verachten, minachten
contendo contendi contentus conténdere zich inspannen, marcheren, strijden
conticesco
conticui

conticéscere
stil worden
contundo
contudi
contusus
contúndere
kapot slaan
convalesco
convalui

convaléscere
herstellen, weer sterk worden
corrigo
correxi
correctus
corrígere
verbeteren
credo credidi creditus crédere geloven; toevertrouwen
crepo
crepui
crepitus
crepare
kraken, kletteren, rinkelen
cresco crevi cretus créscere groeien
cubo
cubui
cubitus
cubare
liggen, slapen
cúpio cupivi cupitus cúpere begeren, verlangen
decérno decrevi decretus decérnere besluiten
deféndo defendi defensus deféndere verdedigen
defleo deflevi defletus deflêre bewenen
deleo delevi deletus delêre verwoesten
descendo
descendi
descensus
descéndere
afdalen
desino
desii
desitus
desínere
ophouden, stoppen
destruo
destruxi
destructus
destrúere
afbreken, vernietigen
dico dixi dictus dícere zeggen
diruo
dirui
dirutus
dirúere
vernietigen, slopen
disco didici - díscere leren
dissentio
dissensi
dissensus
dissentire
van mening verschillen, het oneens zijn
dissero
disserui
dis(s)ertus
dissérere
discussiëren, spreken
distinguo
distinxi
distinctus
distingúere
onderscheiden
divido divisi divisus divídere verdelen
do dedi datus dare geven
doceo
docui
doctus
docēre
onderwijzen
duco duxi ductus dúcere leiden, voeren
edo edi esus édere eten
effloresco
efflorui

effloréscere
(gaan) bloeien
effringo
effregi
effractus
effríngere
openbreken
elicio elicui elicitus elícere uitlokken
emo emi emptus émere kopen
(sum) fui - esse zijn
evado
evasi
evasus
evádere
weggaan, ontsnappen
expallesco expallui - expalléscere verbleken
experior expertus sum   experiri op de proef stellen, ervaren
expleo explevi expletus explêre vervullen, (dorst) lessen
exstinguo
exstinxi
exstinctus
exstingúere
uitdoven, blussen
facio feci factus fácere maken, doen
fallo
fefelli
falsus
fállere
misleiden, bedriegen; ontgaan
fateor fassus sum   fateri bekennen
fero tuli latus ferre dragen, brengen
figo
fixi
fixus
fígere
vastmaken, hechten
fingo
finxi
fictus
fíngere
vormen, verzinnen
fluo fluxi - flúere vloeien, stromen
fodio fodi fossus fódere graven
frango fregi fractus frángere breken
fremo
fremui
fremitus
frémere
grommen, brommen, mopperen
fruor
fructus sum

frui
genieten van (+ abl.)
fugio fugi fugitus fúgere vluchten
fundo fudi fusus fúndere gieten; verslaan
fungor functus sum   fungi verrichten, waarnemen
gero gessi gestus gérere voeren (oorlog), dragen (kleding)
gigno
genui
genitus
gígnere
voortbrengen
haurio hausi haustus haurire scheppen, putten
iaceo iacui - iacêre liggen
iacio ieci iactus iácere werpen
icio
ici
ictus
ícere
slaan; (verdrag) sluiten
ignosco
ignovi
ignotus
ignóscere
vergeven
illudo
illusi
illusus
illúdere
bespotten
incendo incendi incensus incéndere in brand steken
indico
indixi
indictus
indícere
aanzeggen, openlijk verklaren
instituo
institui
institutus
institúere
instellen
instruo
instruxi
instructus
instrúere
opstellen; onderwijzen
intellego
intellexi
intellectus
intellégere
begrijpen
inveterasco
inveteravi

inveteráscere
oud worden
iubeo iussi iussus iubêre bevelen
iungo iunxi iunctus iúngere verbinden
iuvo iuvi iutus iuvare helpen
labor lapsus sum   labi vallen, glijden
lacesso
lacessivi
lacessitus
lacéssere
uitdagen, tarten, provoceren
laetor
laetatus sum

laetari
zich verheugen
largior
largitus sum

largiri
rijkelijk schenken
lavo lavi lautus (lavaturus) lavare wassen
légo legi lectus légere lezen; verzamelen
loquor locutus sum   loqui spreken
lúdo lusi lusus lúdere spelen
maneo mansi mansus manêre blijven
mentior
mentitus sum

mentiri
liegen, bedriegen
mereor meritus sum   mereri verdienen
metior mensus sum   metiri meten
misceo
miscui
mixtus
miscere
mengen
misereor miseritus sum   misereri medelijden hebben
mítto misi missus míttere sturen, laten gaan
mordeo
momordi
morsus
mordere
bijten
moveo movi motus movêre bewegen
nascor natus sum   nasci geboren worden
neglego
neglexi
neglectus
neglégere
verwaarlozen, negeren
noceo
nocui
nocitus
nocere
schaden, kwaad doen
nosco
novi: ik ken
        ik weet
notus
nóscere
leren kennen
nubo
nupsi
nuptus
núbere
huwen, trouwen
oblino
oblevi
oblitus
oblínere
smeren, besmeuren
obliviscor oblitus sum   oblivisci vergeten(+ gen.)
obsequor
obsecutus sum

obsequi
volgen, toegeven, gehoorzamen
obsisto
obstiti
obstitus
obsístere
gaan staan voor; zich verzetten
obsto
obstiti
obstatus
obstare
in de weg staan, verhinderen
obtineo obtinui obtentus obtinêre verkrijgen
occído occidi occisus occídere doden
occulo
occului
occultus
occúlere
bedekken, verbergen
offendo
offendi
offensus
offéndere
kwetsen
operio operui opertus operire bedekken
oportet
oportuit

oportere
het is nodig, het behoort
opperior
oppertus sum

opperiri
(af)wachten
opprimo
oppressi
oppressus
opprímere
persen; onderdrukken
ordior orsus sum   ordiri beginnen, op touw zetten
orior ortus sum   oriri ontstaan, opgaan
paciscor
pactus sum

pacisci
overeenkomen, afspreken
paenitet (me)
paenituit

paenitere
het spijt mij, ik heb berouw
pario peperi partus párere voortbrengen, verwerven
patefacio patefeci patefactus patefácere open maken, openen
pello pepuli pulsus péllere (ver)drijven
pendeo pependi pensus pendêre hangen
pergo
perrexi
perrectus
pérgere
verder gaan
persuadeo
persuasi
persuasus
persuadere
overtuigen
peto petivi petitus pétere trachten te bereiken, nastreven, vragen
pingo
pinxi
pictus
píngere
schilderen
plaudo
plausi
plausus
plaúdere
applaudisseren, klappen
polliceor pollicitus sum   polliceri beloven
pono posui positus pónere leggen, plaatsen, zetten
portendo
portendi
portentus
porténdere
voorspellen
potior
potitus sum

potiri
zich meester maken van, bemachtigen
praetereo
praeteri(v)i
praeteritus
praeterire
gaan langs, voorbij gaan; ontgaan
prehendo
prehendi
prehensus
prehéndere
pakken, grijpen
premo
pressi
pressus
prémere
persen, drukken; onderdrukken
proficiscor profectus sum   proficisci vertrekken
prosequor
prosecutus sum

prosequi
volgen, achtervolgen
quaero quaesivi quaesitus quaérere zoeken; vragen
quatio - quassus quátere schokken, schudden
queror questus sum   queri (be)klagen
rapio rapui raptus rápere grijpen, roven
rego
rexi
rectus
régere
recht houden, besturen, regeren
relinquo reliqui relictus relínquere verlaten, achterlaten
reor ratus sum   reri menen
repello
reppuli
repulsus
repellere
terugdrijven
reperio repperi repertus reperire vinden
requiesco
requievi
requietus
requiéscere
rusten
respondeo respondi responsus respondére antwoorden
rideo risi risus ridêre lachen
rumpo rupi ruptus rúmpere (door)breken
saepio saepsi saeptus saepire omheinen
salio salui saltus salire springen
sancio sanxi sanctus sancire heiligen, bekrachtigen
sapio sapi(v)i - sápere wijs zijn
scisco
scivi
scitus
scíscere
onderzoeken; goedkeuren; besluiten
scribo scripsi scriptus scríbere schrijven
seco secui sectus (secaturus) secare snijden
sedeo sedi sessus sedêre zitten
sentio sensi sensus sentire voelen, (be)merken
sepelio sepelivi sepultus sepelire begraven
sequor secutus sum   sequi volgen
sero sevi satus sérere zaaien
sero serui sertus sérere rijgen
sino
sivi
situs
sínere
toestaan, (toe)laten
solvo solvi solutus sólvere losmaken; betalen
sortior
sortitus sum

sortiri
loten; door loting verkrijgen
sperno
sprevi
spretus
spérnere
versmaden, afwijzen
spondeo
spopondi
sponsus
spondere
beloven, borg staan voor
statuo statui statutus statúere vaststellen, besluiten
sterno
stravi
stratus
stérnere
uitstrekken; bedekken
sto steti status stare staan
stringo
strinxi
strictus
stríngere
strikken; strijken langs; trekken (zwaard)
struo
struxi
structus
strúere
bouwen
suadeo suasi suasus suadêre aanraden
succurro
succurri
succursus
succúrrere
te hulp schieten
sumo sumpsi sumptus súmere (op)nemen
surgo surrexi surrectus súrgere opstaan
suspendo
suspendi
suspensus
suspéndere
ophangen
tango tetigi tactus tángere aanraken
tego texi tectus tégere bedekken
tendo tetendi tentus téndere spannen
teneo tenui tentus tenêre houden
tero
trivi
tritus
térere
wrijven, verslijten

terreo

terrui territus terrêre bangmaken
texo texui textus téxere weven
tingo
tinxi
tinctus
tíngere
natmaken; verven
tollo sustuli sublatus tóllere opheffen, aanheffen
tondeo
totondi
tonsus
tondere
scheren
torreo
torrui
tostus
torrere
roosteren, verbranden
trado tradidi traditus trádere overhandigen, overleveren
transgredior
transgressus sum

transgredi
oversteken
tueor (tutatus sum)   tueri beschermen
ulciscor ultus sum   ulcisci (zich) wreken
ung(u)o
unxi
unctus
ung(ú)ere
besmeren, zalven
utor usus sum   uti gebruiken, hebben tot(+ abl.)
veho vexi vectus véhere vervoeren; rijden
venio veni ventus venire komen
vereor veritus sum   vereri vrezen
verto verti versus vértere keren, wenden
veto vetui vetitus vetare verbieden
video vidi visus vidêre zien
vincio vinxi vinctus vincire boeien
vinco vici victus víncere overwinnen
viso visi - vísere gaan zien, bezoeken
vivo vixi (victus) vívere leven
voco vocavi vocatus vocare roepen