Correctie Les 38

Oefening 1

1. legum: gen. plur. (plur. = pluralis = meervoud) van lex: wet
2. flumen (2 keer): nom. en acc. sing. (sing. = singularis = enkelvoud) van flumen: rivier
3. virtute: abl. sing. van virtus: moed, deugd
4. solem: acc. sing. van sol: zon
5. consulibus (2 keer): dat. en abl. plur. van consul: consul
6. itinera (2 keer): nom. en acc. plur. van iter: weg, reis, tocht, route
7. pacis: gen. sing. van pax: vrede
8. cupiditates (2 keer): nom. en acc. plur. van cupiditas: begeerte, verlangen
9. Caesari: dat. sing. van Caesar
10. milites (2 keer): nom. en acc. plur. van miles: soldaat
11. opera (2 keer): nom. en acc. plur. van opus: werk
12. moribus (2 keer): dat. en abl. plur. van mos: zede, gewoonte
13. hiemem: acc. sing. van hiems: winter
14. tempestatibus (2 keer): dat. en abl. plur. van tempestas: storm
15. equitum: gen. plur. van eques: ruiter, ridder

Oefening 2

1. pedes (acc. sg.) (sg. = singularis = enkelvoud): peditem: infanterist, voetsoldaat
2. pes (abl. pl.) (pl. = pluralis = meervoud): pedibus: voet
3. honor (dat. sg.): honori: eer, ereambt
4. dolor (gen pl.): dolorum: pijn, smart, verdriet
5. dux (acc. pl.): duces: aanvoerder; gids
6. lumen (nom. pl.): lumina; licht
7. lux (gen. sg.): lucis: licht
8. amor (abl. sg.): amore: liefde
9. os (acc. sg.): os: mond; monding
10. libertas (gen. sg.): libertatis: vrijheid
11. tempus (dat. pl.): temporibus: tijd
12. flos (abl. pl.): floribus: bloem
13. corpus (acc. pl.): corpora: lichaam
14. laus (dat. sg.): laudi: lof, eer
15. nemus (gen. pl.): nemorum: woud

Oefening 3

1. tempora longa (2 keer): nom. en acc. plur. van tempus longum: lange tijd
2. a consule irato: abl. sing. van consul iratus: door de boze consul
3. virtutum magnarum: gen. plur. van virtus magna: grote deugd
4. cum milite impigro: abl. sing. van miles impiger: met de energieke soldaat
5. hieme aspera: abl. sing. van hiems aspera: gure winter
6. cupiditatis malae: gen. sing. van cupiditas mala: slechte begeerte
7. sine dolore ullo: abl. sing. van dolor ullus: zonder enige pijn, verdriet
8. Caesarem solum: acc. sing. van Caesar solus: Caesar in zijn eentje, alleen Caesar
9. honori nulli: dat. sing. van honor nullus: geen eer
10. more antiquo: abl. sing. van mos antiquus: oude zede, antieke gewoonte
11. peditis utriusque: gen. sing. van pedes uterque: beide infanteristen
12. itinerum longorum: gen. plur. van iter longum: lange weg, reis, tocht
13. leges novae: nom. plur. van lex nova: nieuwe wet
14. pax Romana: nom. sing. van pax Romana: Romeinse vrede
15. pedi dextro: dat. sing. van pes dexter: rechtervoet
16. cum utro equite?: abl. sing. van uter eques: met welke/wie van de twee ruiters?
17. os latum (2 keer): nom. en acc. sing. van os latum: brede mond
18. lumina clara (2 keer): nom. en acc. plur. van lumen clarum: helder licht
19. florum tenerorum: gen. plur. van flos tener: tere bloem
20. ducis severi: gen. sing. van dux severus: strenge aanvoerder

Oefening 4

1. Milites, quos vides, a duce in dextram fluminis ripam coacti sunt:
De soldaten, die jij ziet, zijn door de aanvoerder naar/op de rechteroever van de rivier samengebracht.
2. Cum equites castris appropinquaverint, dux custodes in vallo disponet:
Wanneer de ruiters het kamp zullen naderen (eig. futex.), zal de aanvoerder bewakers op de wal opstellen.
3. Caesar militibus itinere longo exhaustis quietem longam dedit:
Caesar gaf de soldaten, (omdat zij) door de lange reis uitgeput (waren), een lange rust.
4. Librum de origine ac moribus Germanorum legemus:
Wij gaan een boek lezen over de oorsprong en de zeden/gewoontes van de Germanen.
5. Rex noster cum uxore ac liberis in regionem nostram mox veniet:
Onze koning zal binnenkort met vrouw en kinderen naar onze streek komen.
6. Prima luce legiones a consule e castris eductae sunt:
Bij het eerste daglicht zijn de legioenen door de consul uit het kamp naar buiten geleid.
7. Legibus civitatis obtemperare debemus:
Wij moeten gehoorzamen aan de wetten van de staat.
8. A Verre, praetore Siciliae, multa scelera commissa sunt:
Door Verres, de praetor van Sicilië, zijn vele misdaden begaan.
9. Nautae tempestate in os fluminis devenerunt:
De zeelieden zijn door een storm in de monding van een/de rivier terechtgekomen.
10. Cadmus nemus intravit et necata sociorum corpora vidit:
Cadmus ging het woud in en zag de gedode lichamen van zijn makkers.
11. Primo vere Romam visere nobis in animo est:
In de eerste lente = In het begin van de lente zijn wij van plan Rome te bezoeken.
12. Milites ad contionem vocati regis verba audiverant:
Toen de soldaten naar de vergadering waren geroepen, hadden zij geluisterd naar de woorden van de koning / Naar de vergadering geroepen, hadden de soldaten geluisterd naar etc
13. Ab militibus nostris pro castris proelium cum Hannibale commissum est:
Door onze soldaten is voor het kamp een gevecht m,et Hannibal geleverd.
14. Oratio consulis de pace a senatoribus valde laudata est:
De rede van de consul over de vrede is door de senatoren erg geprezen.
15. Puella flores in nemore carptos in mensa ponet:
Het meisje zal de in het woud geplukte bloemen / de bloemen die zij in het woud heeft geplukt op tafel zetten.