Correctie Les 72

Oefening 1 : 

1. Aliquod donum ei demus!
    Laten wij hem / haar een of ander / 'n geschenk geven! (coni. adhortativus)
2. Nihil novi hactenus ex Africa audivimus.
    Tot dusver hebben we niets nieuws uit Africa gehoord.
3. Neque tibi neque cuiquam tuorum credere potero.
    Noch jou noch iemand van jouw familie / naasten / verwanten zal ik kunnen geloven / vertrouwen.
4. Omnibus nobis alii aliud ingenium est.
    Voor ons allen is het karakter / talent verschillend / voor de een zo, voor de ander zo / letterlijk: voor de ander anders.
5. Suum cuique.
    Ieder het zijne.
6. Una salus victis: nullam sperare salutem.
    Er is één redding voor overwonnenen: geen enkele redding verwachten.
7. Sine ullo mortis metu se in medios hostes iniecit.
    Zonder enige angst voor de dood stortte hij zich midden tussen de vijanden.
8. Si quam pecuniam habuissem, cibus emissem. [na si: quam = aliquam]
    Als ik wat geld had gehad, had ik voedsel gekocht. (coni. irrealis)
9. Pro se quisque de hac re iudicet!  (coni. adhortativus)
    Laat ieder voor zich over deze zaak oordelen!
10. Nihil est difficilius quam se ipsum cognoscere.
      Niets is moeilijker dan zich zelf kennen.
11. Negat se quicquam de hac re cognovisse.
      Hij ontkent, dat hij iets over deze zaak heeft vernomen / weet van deze zaak.
12. Croesus a Solone cognovit neminem ante mortem beatum dici posse.
      Croesus leerde van Solon, dat niemand voor de dood gelukkig genoemd kan worden.
13. Nullius patientia maior est quam tua.
      Van niemand is het geduld groter dan van jou.
14. Nisi quid mali fecisset, ex urbe non fugisset. [na nisi: quid = aliquid]
      Als hij niet iets slechts had gedaan, was hij niet uit de stad gevlucht. (coni. irrealis)
15. Ex materia cuiusque generis naves tempestate vexatae reficiebantur.
      Uit / Met materiaal van elke soort werden de door de storm geteisterde schepen hersteld.
16. Templum Dianae Ephesi a quodam Herostrato incensum esse constat.
      Het staat vast, dat de tempel van Diana te Ephese door een zekere Herostratus in brand is gestoken.
17. Nonnulli homines, qui quodam modo inter pugnantes devenerant, telis passim circumvolantibus vulnerati aut necati sunt.
      Enkele mensen, die op de een of andere manier tussen de vechtenden terecht waren gekomen, zijn door de overal rondvliegende projectielen gewond of gedood.
18. Quidam testes clamavere se domi fuisse neque quicquam de hac re scire.
      [clamavere is een nevenvorm van clamaverunt: 3e mv. perf. act.]
      Sommige getuigen riepen, dat zij thuis waren geweest en niets wisten van deze zaak.
19. Uniuscuiusque animum cum brevi adhortatione consul stimulasset, signum pugnae datum est.
      [stimulasset is een nevenvorm van stimulavisset: 3e ev. plqpf. coni. act.]
      Nadat de consul de geest van iedereen met een korte aansporing had geprikkeld, is het teken tot de strijd gegeven.
20. Cum Syracusae a Romanis caperentur, Archimedes a quodam milite, nesciente quis esset, interfectus est.
      Toen Syracuse door de Romeinen werd ingenomen, is Archimedes door een zekere soldaat, die niet wist wie hij was, gedood.


Oefening 2 :

1. Clamor erat tantus, quantus in urbe capta.
    Het geschreeuw was zo luid als in een ingenomen stad.
2. Quantumcumque pecuniae habet, felix non est.
    Hoeveel geld hij ook heeft, gelukkig is hij niet.
3. Saguntum in tantas creverat opes,ut longe opulentissima civitas ultra Hiberum fuerit.
    Saguntum was tot zo grote welvaart gegroeid, dat het verreweg de welvarendste stad aan gene zijde van de Ebro was.
    fuerit: coni. na ut: zo ... dat: consecutivus)
4. Quot servos habes, tot inimicos te habere puta.
    Bedenk, dat je zo veel vijanden hebt als je slaven hebt.
5. Qualis oratio eius fuit? Non talis, qualem speraveramus.
    Van welke aard / Hoe was zijn redevoering? Niet zo(danig), als we gehoopt hadden.
6. Iam tot cruciatus captivi toleraverant, quot vix corpus humanum tolerare potest.
    De krijgsgevangenen hadden al zo veel folteringen verdragen, als het menselijk lichaam nauwelijks kan verdragen.
7. Qualia dona dederat? Non talia, qualia promiserat.
    Wat voor geschenken had hij gegeven? Niet zulke als hij had beloofd.
8. Aliquot homines eo proelio interfectos esse constat.
    Het staat vast, dat een aantal / heel wat mensen in dat gevecht is / zijn gedood.
9. Aliquantum pecuniae a praedonibus divisum esse credimus.
    Wij geloven, dat (heel) wat geld door de rovers is verdeeld.
10. Qualecumque opus erit, summa cura id perficiemus.
      Van welke aard het werk ook zal zijn / Wat voor werk het ook zal zijn, wij zullen het met de grootste zorg voltooien.
11. Tanta erat ira militum, ut momento temporis murus defensoribus nudatus esset.
      Zo groot was de woede van de soldaten, dat in een mum van tijd de muur van verdedigers was ontbloot
      (nudatus esset: coni. na ut: zo ... dat: consecutivus)
12. Aliquid tale in civitate nostra adhuc numquam auditum est.
      Iets dergelijks / Zo iets is in onze gemeenschap tot nu toe nooit / nog nooit gehoord.
13. Quot capita, tot sensus.
      Zoveel hoofden als er zijn, zo veel zinnen. Zo veel hoofden, zo veel zinnen.
      (Iedereen heeft zijn eigen opvattingen en overtuigingen.)
14. Plerique talem amicum habere desiderant, quales ipsi esse non possunt.
      De meesten / meeste mensen verlangen zo een vriend te hebben als zij zelf niet kunnen zijn.
15. 'Non tali auxilio' exclamavit Hecuba, cum Priamum senem arma pro patria sumere vidisset.
      'Niet een dergelijke hulp' riep Hecuba uit, toen zij had gezien, dat de oude Priamus de wapens opnam voor het vaderland. (vidisset: coni. na cum)
16. Quanta caedes fuisset, nisi nox proelio finem fecisset, vix dici potest.
      Hoe groot de slachting was geweest, als de nacht geen einde had gemaakt aan het gevecht, kan nauwelijks worden gezegd. (fuisset en fecisset: coni. irrealis)