Correctie Les 70

Oefening 1 :

1. Patre epistulam scribente tacuimus:
Terwijl / Omdat vader een brief schreef zwegen wij.
2. Porta iam clausa urbem intrare non possumus:
Nu / Omdat de poort al gesloten is kunnen wij niet de stad ingaan.
3. Hieme appropinquante naves non subductae sunt:
Terwijl / Hoewel de herfst nadert zijn de schepen niet op het land getrokken.
4. Punico praesidio interfecto Romani in urbem recipientur:
Nadat het Carthaagse garnizoen is gedood zullen de Romeinen in de stad worden ontvangen.
5. Nullo hoste prohibente Caesar flumen traiecit:
Terwijl geen vijand het verhinderde = Zonder dat een vijand het verhinderde stak Caesar de rivier over.
6. Omnibus hoc cupientibus recusare non potuimus:
Terwijl / Omdat allen dit graag wilden konden wij niet weigeren.
7. Castris nondum positis nuntiatum est hostes appropinquare:
Toen het kamp nog niet was opgeslagen werd bericht dat de vijanden naderden.
8. Instructa intra portam acie ab oppidanis eruptio facta est:
Nadat de linie binnen de poort was opgesteld is een uitval gedaan door de stedelingen.
9. Aenea a Troia fugiente Carthago aedificabatur:
Terwijl Aeneas uit Troje vluchtte werd Carthago gebouwd.
10. Rubicone a Caesare traiecto Pompeius in Graeciam cessit:
Nadat de Rubico door Caesar was overgestoken week Pompeius uit naar Griekenland.

Oefening 2 :

1. Pater epistula lecta diu tacebat:
Na het lezen van de brief zweeg vader lange tijd.
2. Tyranno eiecto populus laetissimus erat:
Nadat / Omdat de tiran verdreven was / Na het verdrijven van de tiran was het volk dolblij.
3. Galli insidiis conlocatis Romanorum adventum exspectabant:
Nadat zij een hinderlaag hadden gelegd wachtten de Galliërs op de komst van de Romeinen.
4. Caesar his verbis auditis legatos domum remisit:
Na het horen van deze woorden stuurde Caesar de gezanten terug naar huis.
5. Orbe pererrato Cadmus supplex oraculum Phoebi consuluit:
Nadat hij over de hele wereld had gezworven raadpleegde Cadmus als smekeling / smekend het orakel van Phoebus.
6. Anulo suo in mare abiecto Polycrates miserrimus fuit:
Nadat hij zijn ring in zee had geworpen was Polycrates doodongelukkig.
7. Discipuli hoc opere difficiliore perfecto a magistro laudati sunt:
Toen / Omdat zij dit behoorlijk moeilijke werk hadden afgemaakt zijn de leerlingen door de meester geprezen.
8. Belgae vicis Remorum incensis ad castra Caesaris contenderunt:
Nadat zij de dorpen van de Remi in brand hadden gestoken marcheerden de Belgae naar het kamp van Caesar.
9. Obsidibus acceptis legatus copias in castra reduxit:
Nadat de gijzelaars ontvangen waren / Na het ontvangen van de gijzelaars voerde de onderbevelhebber de troepen terug naar het kamp.
10. Hannibal castris in ripa positis hostes flumen traicientes invadere constituit:
Nadat hij zijn kamp op de oever had geplaats besloot Hannibal de vijanden aan te vallen, terwijl zij de rivier overstaken / de vijanden, die de rivier overstaken aan te vallen.