Correctie Les 58

Oefening 1

1. si veniet: als hij zal komen - indicativus fut
2. nisi veniret: als hij niet kwam - coniunctivus imperf
3. nisi venisset: als hij niet gekomen was - coni plqpf
4. ne statuant: opdatzij niet vaststellen - coni praes (na het voegwoord ne)
5. ut non statuerent: zodat zij niet vastselden - coni imperf (na het voegwoord ut non)
6. cum apparebit: wanneer zal blijken - indic fut
7. cum appareret: toen / omdat / hoewel bleek - coni imperf (na het voegwoord cum)
8. si ponemus: als wij zullen plaatsen - indic fut
9. si poneremus: als wij plaatsten - coni imperf
10. si poneremur: als wij geplaatst werden - coni imperf
11. nisi posuissemus: als wij niet hadden geplaatst - coni plqpf
12. nisi positi essemus: als wij niet geplaatst waren - coni plqpf
13. quia relinquent: omdat zij zullen verlaten - indic fut
14. cum relinquant: wanneer / omdat / hoewel zij verlaten - coni praes (na het voegwoord cum)
15. cum reliquissent: toen / omdat / hoewel zij verlaten hadden - coni (na het voegwoord cum)
16. si occidereris: als jij gedood werd - coni imperf
17. si occisus esses: als jij gedood was - coni plqpf
18. si petimus: als wij zoeken / vragen / afgaan op / aanvallen - indic praes
19. nisi peteremus: als wij niet zochten / vroegen / afgingen op / aanvielen - coni imperf
20. si fluxisset: als hij gestroomd had - coni plqpf

Oefening 2

1. Si aeger ero, in scholam non veniam:
Als ik ziek zal zijn, zal ik niet naar school gaan.
2. Si aeger essem, in scholam non venirem: irrealis:
Als ik ziek was / zou zijn, ging ik niet / zou ik niet naar school gaan.
3. Si aeger fuissem, in scholam non venissem: irrealis :
Als ik ziek was geweest, was ik niet naar school gegaan.
4. Non vivemus, nisi edemus:
Wij zullen niet leven, als wij niet zullen eten.
5. Non viveremus, nisi ederemus: irrealis :
Wij zouden niet leven, als we niet aten.
6. Si poterunt, propinquos suos visent:
Als zij zullen kunnen, zullen zij hun verwanten bezoeken.
7. Si possent, propinquos suos viserent: irrealis :
Als zij konden / zouden kunnen, bezochten ze hun verwanten / zouden zij hun verwanten bezoeken.
8. Si potuissent, propinquos suos visissent: irrealis :
Als zij gekund hadden / zouden hebben gekund, hadden zij hun verwanten bezocht / zouden zij hun verwanten bezocht hebben.
9. Cum apparebit classem Italiam petere, patriam defendemus:
Wanneer zal blijken, dat de vloot Italia aanvalt, zullen wij het vaderland verdedigen.
10. Cum appareret classem Italiam petere, patriam defendimus:
Toen bleek, dat de vloot Italia aanviel, verdedigden wij het vaderland.
11. Segesta est urbs antiqua in Sicilia, quae ab Aenea, cum in haec loca venisset, condita est:
Segesta is een oude stad in Sicilië, die door Aeneas is gesticht, toen hij naar deze streek was gekomen.
12. Cum regnum mundi ab Iove cum fratribus divideretur, Neptunus marium, inferorum Pluto obtinuit imperium:
Toen het koningschap van de wereld door Juppiter met zijn broers werd verdeeld, kreeg Neptunus de macht over de zeeën, Pluto die over de onderwereld.
13. Victor imperat, ut victi arma deponant:
De overwinnaar beveelt, dat de overwonnenen de wapens neerleggen.
14. Victor imperabat, ut victi arma deponerent:
De overwinnaar beval, dat de overwonnenen de wapens neerlegden.
15. Hannibal equites ad castra Romana miserat, ut explorarent, quantae copiae essent et quid pararent:
Hannibal had ruiters naar het Romeinse kamp gestuurd, om uit te zoeken, hoe groot de troepen waren en wat zij voorbereidden.
16. Milites longo proelio fatigati nesciebant, utrum perseverare an fuga salutem petere deberent:
Afgemat door het lange gevecht wisten de soldaten niet, of zij moesten volhouden of hun heil in de vlucht moesten zoeken.
17. Flumen est Arar, quod fluit incredibili lenitate, ita ut oculis, in utram partem fluat, iudicari non possit:
De Arar is een rivier, die stroomt met een ongelooflijke traagheid, zo dat met de ogen niet kan worden beoordeeld, naar welke kant hij stroomt.
18. Hannibal milites territos interrogabat, quid Alpes aliud essent quam montium altitudines:
Hannibal vroeg de geschrokken soldaten, wat de Alpen anders (meer) waren dan hoogtes van bergen.