Correctie Les 111

Oefening :

1. Darius, rex Persarum, hortantibus amicis, ut Graeciam redigeret in suam potestatem, classem quingentarum navium comparavit eique Datim praefecit et Artaphernem.
    Toen zijn vrienden hem aanspoorden om Griekenland in zijn macht te brengen, maakte Darius, de koning van de Perzen, een vloot van vijfhonderd schepen klaar en stelde Datis en Artaphernes daarvan aan het hoofd.
    Darius: nom. subject; hortantibus amicis: abl. abs.; quingentarum navium: gen. mv. explicativus.
2. Illi praefecti regii classe ad Euboeam appulsa celeriter Eretriam cepere omnesque eius gentis cives in Asiam ad regem misere.
    Die prefecten van de koning legden de vloot voor anker bij Euboea, namen snel heel Eretria en stuurden alle burgers van dat volk naar Asia naar de koning.
    classe ... appulsa: abl. abs.; Eretriam: acc. object; eius gentis: gen.
3. Inde ad Atticam accesserunt ac suas copias in campum Marathonium deduxerunt.
    Vandaar / Daarna gingen zij naar Attica en leidden hun troepen naar de vlakte bij Marathon.
    campum Marathonium: acc. na voorzetsel in, van richting.
4. Athenienses, quibus nulla civitas auxilio fuit praeter mille Plataeenses, Miltiadis, unius ex decem praetoribus, auctoritate impulsi copias ex urbe eduxerant locoque idoneo castra fecerant.
    De Atheners, voor wie geen enkele stad tot hulp was / die van geen enkele stad hulp hadden behalve duizend inwoners van Plataeae, hadden, aangezet door het gezag van Miltiades, één van de tien praetoren, hun troepen uit de stad geleid en een kamp gemaakt op een geschikte plaats.
    quibus: dat. van bezit; auxilio: dat. finalis;
    auctoritae: abl. agens bij het passieve impulsi, of causae / instrumenti?; loco idoneo: abl. van plaats.
5. Dein postero die sub montis radicibus acies instructa est, hoc consilio, ut montium altitudine a tergo tegerentur.
    Daarna is de volgende dag aan de voet van de berg een slaglinie opgesteld, met deze tactiek, dat ze door de hoogte van de bergen in de rug werden gedekt.
    postero die: abl. van tijd; radicibus: abl. na het voorzetsel sub, van plaats;
    hoc consilio: abl. causae / modi?; montium: gen.; altitudine: agens bij het passieve tegerentur of instrumenti?. 
6. Datis etsi non aequum locum videbat suis, tamen fretus numero copiarum suarum confligere cupiebat veritus, ne Lacedaemonii subsidio venirent.
    Hoewel Datis zag, dat de plaats niet gelijkwaardig (dus ongunstig) was voor zijn mannen, wilde hij toch graag, vertrouwend op het aantal van zijn troepen, het conflict aangaan, uit angst, dat de Lacedaemonii (Spartanen) te hulp zouden komen.
    suis: dat. aanvulling bij non aequum; numero: abl. aanvulling bij fretus; subsidio: dat finalis.
7. Itaque in aciem peditum centum, equitum decem milia produxit proeliumque commisit.
    Dus leidde hij honderdduizend infanteristen en tienduizend ruiters naar het slagveld en leverde het gevecht.
    peditum: gen. partitivus; equitum: gen. partitivus
8. In quo tanto plus virtute valuere Athenienses, ut decemplicem numerum hostium profligarint adeoque perterruerint, ut Persae non castra, sed naves petierint.
    In dat gevecht waren de Atheners zoveel sterker in moed, dat zij het tienvoudige aantal vijanden versloegen en hen zo bang maakten, dat de Perzen niet naar hun kamp, maar naar de schepen probeerden te komen.
    quo: abl. na het voorzetsel in: relatieve aansluiting! naves: acc. object
9. Qua pugna nihil adhuc exstitit nobilius. Nulla enim umquam tam exigua manus tantas opes prostravit.
    Niets is ooit zo schitterend geweest als dit gevecht. Want nooit heeft een zo kleine groep zo'n grote macht gevloerd.
    Qua pugna: abl. comparationis (van de vergelijking): relatieve aansluiting!
10. Miltiadi, qui Athenas totamque Graeciam liberaverat, talis honor tributus est, ut in porticu, quae Poecile vocatur, pugna cum depingeretur Marathonia in decem praetorum numero prima eius imago poneretur.
      Aan Miltiades, die Athene en heel Griekenland had bevrijd, is zo veel eer gegeven, dat in de zuilengang die Poikile wordt genoemd (de Stoa Poikile), toen daar de slag bij Marathon werd afgebeeld, in het getal van de tien praetors het eerst het beeld? de afbeelding? van hem werd neergezet.
      Miltiadi: dat. adject;
Athenas totamque Graeciam: acc. object; talis honor: nom. subject;
      porticu: abl. na voorzetsel in, van plaats; eius: gen. possessivus