Correctie Les 108

Oefening :

1. quinquaginta hominibus amissis : abl. abs.: nadat vijftig mannen waren verloren
2. septimo decimo belli anno : in het zeventiende jaar van de oorlog
3. octies octoni equites : acht keer telkens acht ruiters
4. unum et viginti dies moratus : nadat hij eenentwintig dagen was gebleven
5. novem milia passuum progressi : negen (duizend passen = ) mijl voortgegegaan (nom. mv. ml.)
6. classis centum sexaginta navium : een vloot van honderdzestig schepen
7. anno ducentesimo quinquagesimo : in het tweehonderdvijftigste jaar
8. septeni deni discipuli : telkens zeventien leerlingen
9. mille militibus occisis : abl. abs.: nadat duizend soldaten waren gesneuveld
10. anno millesimo quadringentesimo duodenonagesimo : in het duizend en vierhonderdachtentachtigste jaar
11. undequadragesima pars : het negenendertigste deel
12. decies deni sunt centum : tien maal telkens tien zijn honderd
13. in trinis litteris : in telkens drie brieven
14. in tribus litteris : in drie brieven
15. tricesimo primo die : op de eenendertigste dag
16. septem milia sescenti pedites : zevenduizend zeshonderd infanteristen
17. binos denarios merent : ze verdienen ieder twee denariŽn
18. spatium milium passuum centum sexaginta : een afstand van honderdzestig mijl
19. paulo minus duobus milibus civium servatis : abl. abs.:
      nadat iets minder dan tweeduizend burgers waren gered
20. reus novies interrogatus : een beklaagde, negen maal ondervraagd